TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİLMESİNE İŞLENMESİNE İLİŞKİN
AYDINLATMA METNİ
İşbu doküman 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”)
10.maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar
Hakkında Tebliğ uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda aydınlatılmanızı sağlamak
amacıyla hazırlanmıştır.
Eğitim Mahallesi Kasap İsmail Sokak No 7-9 Sadıkoğlu 6 İş Merkezi Kat 1 Daire 4 Kadıköy İstanbul adresinde
mukim Kiba Yazılım Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
(“Şirketimiz” veya “KİBA”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi, KVK
Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.
a) Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız
Kişisel verileriniz amaçla bağlılık ilkesi uyarınca sınırlı, ölçülü, belirli, açık ve meşru amaçlarla,
hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun şekilde işlenmektedir. Ayrıca Şirketimiz, işlediği kişisel
verilerin doğru ve güncel tutulması için gerekli özeni göstermektedir. Bu bağlamda kişisel
verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenebilmektedir.
Şirketimiz, yürüttüğü faaliyetlerin bazılarında ise kişisel verilerinizi işlerken sizlerin açık
rızasına ihtiyaç duyabilmektedir. Şirketimizin müşterilerimize ve potansiyel müşterilerimize
sunduğu ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi ve en yüksek faydayı elde
etmeniz için planlamalar yapılması, ürün ve hizmetlerimize yönelik size özel imkanlarının
duyurulması, tanıtım ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyeti ve bağlılığı
çalışmalarının yönetilmesi gibi amaçlarla kimlik bilgilerinizi, iletişim bilgilerinizi ve pazarlama
bilgilerinizi işleyebilmekteyiz.
b) Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Başta iletişim bilgileri olmak üzere kişisel verileriniz, işin yürütülmesinin sağlanması amacı ve
yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde hizmet aldığımız tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımızla ve
kanunlarda öngörülen nedenlerle hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla yetkili
kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılabilecektir.
c) Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi
KVK Kanunu 5/1 maddesinde belirtilen açık rızasınız bulunması ve KVK Kanunu 5/2(d)
maddesinde belirtilen ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması hukuki sebeplerine
dayanarak Şirketimiz, kişisel verilerinizi e-posta, telefon, SMS ve diğer cihazlar dahil olmak
üzere fiziki ve elektronik ortamlar üzerinden yukarıda belirtilen amaçların en pratik ve etkin bir
şekilde yerine getirilmesi amacıyla toplamaktadır.
d) Kişisel Verilerinizin Saklanması
Kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. KVK
Kanunu madde 5/2(ç) şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi kapsamında Şirketimiz,
iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz, ticari elektronik ileti almayı veya ticari elektronik iletişimi
reddetmeniz durumunda, kişisel verilerinizi ret tarihinden itibaren daha uzun sürelerce
saklanmasını gerektiren bir sebebin olmaması halinde 3 yıl boyunca saklayabilmektedir. Başka
bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması, herhangi bir mevzuatta öngörülen yasal saklama
süresi bulunmaması, uluslararası yasa veya düzenlemenin bulunmaması ve sözleşmelerden
kaynaklı zorunlulukların ortadan kalkması hallerinde işlenme amaçları ortadan kalkan kişisel
verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.
e) Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız
Kişisel veri sahibi olarak, KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin
aşağıdaki haklara sahipsiniz:
– Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
– Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
– Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
– Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
– Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini
isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
– 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına
rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin
silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel
verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
– İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
– Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu
zararın giderilmesini talep etme
Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi internet sitemizdeki Başvuru Formunu doldurarak
iletebilirsiniz. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca
bulunması zorunlu hususlara yer vererek, yazılı veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi,
güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızdan Şirketimize daha önce bildirilen ve
Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle
Şirketimize iletebilirsiniz. Başvurunuz ücretsiz olarak yanıtlanacaktır. Ancak talep edilen
işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından
belirlenen tarifedeki ücretler başvurandan talep edilecektir.
TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN
AÇIK RIZA METNİ
Açık rızanız kapsamında, şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin
yürütülmesi ve en yüksek faydayı elde etmeniz için planlamalar yapılması, ürün ve
hizmetlerimize yönelik size özel imkanların tarafınıza sunulması, tanıtım ve reklam
faaliyetlerinin yürütülmesi gibi amaçlarla kişisel verilerinizi işleyebilmekteyiz.
İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve iş sözleşmesinin gerektirmesi halinde kişisel verileriniz
yurtiçinde veya yurtdışındaki hizmet aldığımız üçüncü kişi firmalarla paylaşılabilmektedir.
KİBA TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ ONAYI
İşbu metin, 6563 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim Ve
Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında Kiba Yazılım Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi  (“KİBA”) tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin hakkında
genel/özel imkanların duyurulmasına, güncel gelişmelerden haberdar edilmesine, kutlama
amaçlı iletiler gönderilmesine, sunum ve bülten gibi içeriklerin paylaşılmasına, tanıtım ve
reklamının yapılması için tarafıma ilgili kanunlara uygun olarak ticari elektronik ileti ve diğer
iletiler gönderilmesine, iletişim bilgilerimin, kimlik bilgilerimin, pazarlama bilgilerimin mal /
hizmet satış ve reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi adına bu amaçlar ile
alındığına ve tercih ettiğim kanalla tarafıma iletiler gönderileceğine, her zaman iletişim
tercihlerimi değiştirebileceğime veya hiçbir gerekçe göstermeksizin tarafıma gelen iletilerde
belirtilen işlemi reddederek iletişimi durdurabileceğime ve kanunlara uygun şekilde SMS/kısa
mesaj, otomatik arama, telefonla arama, sosyal medya ile çevrimiçi reklam ağları, e-posta/mail
ve diğer elektronik iletişim araçları-kanalları yoluyla tarafıma ticari elektronik iletiler ve
diğer iletiler gönderilmesine ilişkin onayımı içermektedir.
Tarafıma gönderilecek ticari elektronik iletilere ilişkin yukarıdaki Aydınlatma ve Açık Rıza
Metni’ni ve işbu metni okuduğumu ve anladığımı kabul ve beyan ediyorum. Bu kapsamda
aşağıda tercih ettiğim kanallarla tarafıma ticari elektronik ileti gönderilmesine açık rıza ve
onay veriyorum.